Terapia rodzinna rozumiana jest jako spotkanie z całą rodziną, gdzie pod uwagę brane są wszystkie trudności oraz problemy rodzinne dotyczące wzajemnych relacji, zachowań i postaw w odniesieniu do poszczególnych członków rodziny. Takie podejście wynika z założenia, iż rodzina tworzy pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują.

Problemy jednego z domowników wpływają na cały system rodzinny, ale i system rodzinny wpływa na powstawanie objawu.Dlatego przy rozwiązaniu trudności bardzo ważnymi osobami stają się domownicy, jak również inne osoby bliskie i ważne dla rodziny.